Bewoners Commissie

U bevindt zich hier: Home de Alliantie Wonen & leefomgeving

Warning: Creating default object from empty value in /public/sites/www.sporenburg1019.nl/components/com_k2/models/item.php on line 534

Wonen & leefomgeving

Groen: meer en gevarieerd groen in de wijk 

 • “Er is weinig diversiteit in groen. Graag meer variatie. Behalve bomen (die gevraagd worden voor de Van Aalststraat/Van Hengelstraat), ook bossages/struiken omvormen naar bijen- en insectentrekkende beplanting en kijken of er meer plekken zijn waar groen mogelijk is. Ook kijken naar waar insecten en dus vogels op afkomen. Er ligt tevens een belang voor verminderen fijnstof.” 
 • Bewoners kunnen eventueel zelf als initiatief hier iets mee doen, dit is misschien niet bij iedereen bekend. Feike de Boerlaan is een voorbeeld waar bewoners met succes zelf een strook in beheer hebben genomen.
 • “Bewoners gaan Ymere vragen of er iets meer van de tuintjes bij de huizen op de Oostelijke Handelskade tegenover Brazilië gemaakt kan worden omdat dat dan ook mooi groen kan opleveren.”
 • Voor de Borneolaan is door de bewonerscommissie van Ymere de Stichting Present ingeschakeld om te helpen tuintjes te onderhouden/op te knappen. De geveltuintjes houden bewoners zelf al bij.
 • “De verbindingsdam is een voorbeeld van rijk gevarieerd botanisch en soms zelfs eetbaar groen. Mooi wild, laten we dat aub zo houden!” Een bewoner die op de hoek van KNSM woont, kan er levendig over vertellen. Hier kan je kinderen biologieles geven! En niet voor alleen kinderen interessant…Kunnen we dat idee een keer naar voren halen, op de site van Oost?
 • Ook een waarschuwing: hou in de gaten dat afval in het water zich niet ophoopt.

 

 

Aantrekkelijkheid van het Oostelijk Havengebied: Water

 • “Hou het havenkarakter en het water zichtbaar! Dus geen markt, winkels, horeca ín het water”. Denk bij Brazilië ook aan waaivuil van een markt dat in het water terecht kan komen. Dat betekent ook dat je niet als een tandarts alle gaten moet vullen, hou het open. Een pontverbinding naar Noord is goed, maar niet met objecten die het zicht op het IJ belemmeren zoals het idee van een paviljoen aan het Azartplein.
 • Kop Java is een mooie open plek maar doordat er geen eenduidige regie is, gaan er dingen mis: vervuiling, kapot rijden van de platen doordat bussen er toch illegaal op komen. Zonde, daarom graag regie en de plek goed onderhouden.
 • Een wens: bankjes langs de Veemkade waardoor je van het water kan genieten. 

 

Verkeersveiligheid

 • “Van Hengelstraat: daar wordt vaak hard gereden, misschien omdat het daar 2-richtingverkeer is. De vraag ‘Hoe je de snelheid kan beperken’ wordt gesteld. Met bloembakken misschien?
 • Er is ook ongerustheid over de Feike de Boerlaan vanwege het drukke bus- en autoverkeer (er wordt hard gereden) naast de speelstrook. Binnenkort gaat het stadsdeel met o.a. GVB, politie en corporatie daarom kijken of verbetering van de situatie mogelijk is. Ook bewoners willen ook graag uitgenodigd worden.
 • Nog een vraag: Oostelijke Handelskade, wordt dat weer 2-richtingsverkeer en komen er parkeerplekken? ‘Ja’ wordt door het stadsdeel geantwoord.

 

Leefbaarheid en Veiligheid

 • “In de Architectenbuurt zijn er plekken aan te wijzen die voor verbetering vatbaar zijn, fysiek wat ook meer veiligheid kan opleveren.” Voor de Architectenbuurt ligt een plan om o.a. de ondergrond (straat) aan te pakken, bewoners worden uitgenodigd om in aanvulling daarop voorstellen voor verbeteringen aan te dragen. Hiervoor wordt een middag georganiseerd 30 maart a.s.

 

Spelen en jongeren

 • Geconstateerd wordt dat er een relatie bestaat tussen achterstallig onderhoud, vervuiling en overlast van jongeren. De corporaties moeten sterk bezuinigen. Wat zijn de mogelijkheden van het stadsdeel als door de bezuinigingen van de corporaties het onderhoud achterblijft en de panden dreigen te verloederen.
 • Er is behoefte aan een binnenruimte voor jongeren, 12 plus.
 • Ook is behoefte aan een hangplek voor jongeren van 16 plus. 
 • Bewoners geven aan (in samenwerking met het stadsdeel) zelf met jongeren in gesprek te willen gaan en hen te vragen wat hun wensen zijn, waar ze behoefte aan hebben.
 • De wens wordt uitgesproken de speelplek op de kop van Java tegenover de school behouden. 
 • Meer natuurlijk ingerichte speelplekken te realiseren,
 • Braakliggende stukken grond benutten voor extra speelattributen of schooltuinen en de speeltoestellen op schoolpleinen uit te breiden.   

 

Bewoners en participatie

 • Een ruimte waar activiteiten voor volwassenen kunnen plaatsvinden ontbreekt. Met name ouderen hebben behoefte aan een plek om elkaar te ontmoeten. Kunnen bijvoorbeeld scholen of andere openbare gelegenheden daarvoor worden opengesteld? Wat gebeurt er met het Cordaan¬gebouw?
 • Ideeën van bewoners maken bij het stadsdeel de meeste kans als bewoners een concreet voorstel hebben en daarvoor draagvlak in de buurt creëren.
 • Bewoners willen meer invloed kunnen uitoefenen op het beleid.
 • Bewoners willen graag aanhaken bij de netwerkoverleggen van het stadsdeel (met professionals).
 • Bewoners hebben behoefte aan “een ingang” bij het stadsdeel

 

Onderhoud

 • Op de Borneolaan/van Eesterenlaan wordt veel grofvuil naast de afvalcontainers gedumpt. 
 • Veel plekken in de Architectenbuurt zijn verzakt en de speeltuin is vervuild. 

 

 

Leren en Opgroeien

 

Samenhang in de wijk

Er mist samenhang in de wijk tussen de verschillende groepen bewoners. Zouden graag zien dat er meer inzet komt vanuit vrijwillige betrokkenen om dit probleem aan te pakken.

Deze buurt heeft veel potentie om krachten te bundelen.

 

Bewonersplatform

Freelancer biedt haar diensten aan. Zou graag iets voor jongeren doen in de buurt, ziet onbegrip tussen jongeren en andere buurtbewoners. Een jongerenplatform zou hier een oplossing voor kunnen zijn volgens haar, ze heeft hier ook positieve ervaringen mee. Zou een online sociaal platform kunnen opzetten waar de verschillende bevolkingsgroepen elkaar kunnen ontmoeten om zo acceptatie te creëren. (Rap/dance contests/crowdfunding voor heel oost (creativiteit))

 

Eigen inzet bewoners

Ook tevredenheid over de wijk! Moeten vanuit deze positieve insteek verder bouwen. Graag meer inzet van burgers en samenwerking met het stadsdeel. Jongeren missen acceptatie vanuit het stadsdeel. Daarnaast is er een gebrek aan vermaakmogelijkheden voor jongeren.

 

Jongerenoverlast

Er wordt overlast ervaren door groepen jongeren (omgeving Sfinx). Gaat dan met name om schreeuwen, spugen roepen en vervuiling door groepen hangjongeren. Gebrek aan respect voor andere groepen bewoners door deze jongeren. Buurt wordt als vies.

 

Overlast jonge kinderen Architectenbuurt

 • Overlast door jonge kinderen die buiten spelen en veel lawaai maken. Lastig om hierover in contact te gaan, men stuit op verschillende culturen en weet niet goed hoe hier mee om te gaan.
 • Reactie vanuit de groep: je zou de oplossing kunnen zoeken vanuit de bewoners zelf, bijvoorbeeld door een buurtfeest te organiseren om elkaar te ontmoeten en daardoor leren te begrijpen, om zo verandering in gedrag te kunnen bereiken. Klein insteken wordt er geadviseerd. 

 

Voorzieningen 10+

 • (bewoners mede namens basisscholen de Achthoek en de Piet Hein). Missen in deze buurt geschikte speeltoestellen voor oudere kinderen. Speelplein van de Achthoek is saai, maak er een soort Catwalk, speciaal voor meiden.
 • Vooral achter het SBS terrein wordt gesport, dit levert gevaarlijke situaties op. De bal gaat regelmatig de Piet Heinkade op. Dit zijn zeer gevaarlijke situaties. Er spelen dagelijks 850 kinderen. Bij de scholen in de buurt is ruimte voor voorzieningen, hier wordt alleen geen gebruik van gemaakt door de gemeente. Ook is er een te kort aan sportzalen voor de schoolgaande kinderen (men heeft maar 1 uur gym per week en moet dan helemaal naar de kleine Kapitein lopen). Voorzieningen voor de scholen schieten te kort. 
 • Wat gaat er met de speeltoestellen gebeuren die straks van de Kop van Java worden gehaald? Zouden deze misschien hier geplaatst kunnen worden?
 • Een aantal dames organiseert ook open koffieochtenden bij de boekhandel wat een groot succes is. Deze dames geven aan dat initiatief bij jezelf ligt en dat je er beter van wordt.
 • Mist vooral sportvoorzieningen voor deze doelgroep. Kinderen moeten nu te ver weg gaan om hieraan deel te kunnen nemen. Dit brengt weer onveiligheid met zich mee.
 • Te weinig sportverenigingen in de buurt, moet altijd van het eiland af. CIVI ruimte staat altijd leeg, oplossing om de sleutel af te geven bij Kanis en Meiland, dan kunnen bewoners het zelf regelen. Benut lege ruimtes die er zijn.

 

Voorzieningen 12+

 • Er zijn wel degelijk actieve bewonersgroepen in het gebied, alleen is er geen verbinding tussen deze clubs. Dan zou de inzet nog meer op kunnen leveren. Verder gebrek aan voorzieningen waar jongeren terechtkunnen om te ‘hangen met beleid’. Voorbeeld ‘The Matrix’ wordt genoemd die helaas gesloten is. Dit was een mooie ruimte voor jongeren.
 • Mist voorzieningen voor deze groep. Er moet beter gebruik gemaakt worden van leegstaande locaties, hiervoor zijn genoeg mogelijkheden binnen het gebied. 
 • ‘Veldje Ertskade is prima om te voetballen, moet blijven, en kan er geen skatebaantje bij?’ Zoon is bezig geweest met het ‘drinkkraantje’, maar heeft inmiddels de moed opgegeven. 
 • Er moeten meer skatefaciliteiten komen in het gebied. Er zijn genoeg locaties die nu niet optimaal benut worden, dat is zonde.  
 • Zorgen voor fysieke uitdagingen. Skatepark is nu alleen op de kop van Java. Misschien centraal in dit gebied, bijv. de helling naast het gouden Ei uitdagend inrichten voor deze doelgroep.
 • In 2011 was er €100.000,- beschikbaar voor jongerenactiviteiten, hier is niets mee gebeurd. AMP/Music Matrix dicht, erg jammer. Er was niets voor kinderen, deze kinderen zijn nu jongeren en de problemen groeien mee.
 • Organiseer een sessie met kinderen en jongeren om hun wensen te inventariseren.
 • Duidelijk gebrek aan voorzieningen voor opgroeiende jongeren vanaf 15 jaar. Voorstel om een brommer/scooterplaats te realiseren waar jongeren bijv. 2x per week kunnen sleutelen.
 • Voor deze groep (17+) is er helemaal niets binnen het gebied. Belangrijk om juist deze groep iets te bieden. Een buurthuis of iets degelijks zodat men ook binnen kan ‘hangen’ (ingericht met bv. playstation etc.).

 

Algemene opmerkingen die werden gemaakt:

 • Stadsdeel loopt achter de feiten aan m.b.t. voorzieningen voor jeugd en jongeren. De voorzieningen sluiten niet aan op de groepen waar de grootste behoefte ligt (gebrek aan voortschrijdend inzicht, er wordt geen rekening mee gehouden dat de groepen ‘doorgroeien’).
 • Jongeren worden vanuit de gemeente te snel bestempeld als overlastgevend, de overheid is te stigmatiserend t.o.v. deze groepen.
 • Ga in gesprek met de jongeren zelf. 
 • Denk ook aan voorzieningen speciaal voor meiden, deze groep heeft echt een andere behoefte dan jongens, gaan bv. Niet zo snel in afgesloten ruimtes zitten terwijl jongens dit wel doen (bv. Catwalk).
 • Er wordt vaak geen navolging gegeven aan dit soort initiatieven, hopelijk gebeurt dat deze keer wel. Dan kan het zeker iets opleveren. 
 • Het welzijnswerk moet beter op de doelgroep aansluiten. Vaak wordt nu bij voorbaat al gezegd door de doelgroepen dat ze niets met welzijnswerk willen (opm.: ‘imago’ verbetering??)

 

 

Welzijn en zorg 

Inventarisatie (van meeste naar minste aantal ‘bijval-stickertjes’): 

 • 1 loket hulpverlening
 • Voortbouwen op kennis van Surinaamse kruiden
 • Welzijn en zorg, stadsmobiel
 • Ouderen in isolement
 • Zorg op maat vraaggestuurd
 • Verborgen armoede
 • Werkgelegenheidsprojecten
 • Onbenutte kracht zit thuis

 

De inventarisatie laat twee grote thema’s zien: ouderen/isolement en armoede. 

 

Inhoudelijke bespreking van de onderwerpen

 

Surinaamse kruiden

Het overdragen en voortbouwen op kennis van de Surinaamse kruiden 

Aandacht nodig voor behoud en verspreiden van kennis over geneeskrachtige Surinaamse kruiden. Mevr. Tan is daar na 40 jaar inzet nu mee opgehouden. Er is een ruimte nodig, waar elke dag iemand aanwezig is. Ideeën: 

 • Geef een demonstratie tbv PR, bijv in winkelcentrum Brazilië.
 • Richt ergens een kruidentuin in (bijv. in Brazilië)
 • Geef info via marktkraam bij Blauwe loperfestival: www.blauweloperfestival.nl
 • Mentrum Sporenburg heeft misschien ruimte.

 

Ouderen / isolement 

Meer aandacht nodig voor ouderen in isolement, en voor zorgvoorzieningen. Veel mensen willen actief bijdragen als vrijwilliger. Maar het ontbreekt aan een plek waar ouderen kunnen samenkomen om elkaar te ontmoeten, een praatje te maken, activiteiten te bedenken en samen uit te voeren. De Meevaart is te ver, de ruimte in de Van Eesterenlaan is voor de bewoners van Ho-Li-Fo. Ideeën: 

 • Woonservicecentrum Sporenburg, in gebouw van Mentrum, heeft een ontmoetingsplek en ziet mogelijkheden voor uitbouw tot een servicepunt met maaltijden, activiteiten, ontmoeting. Er zijn al enkele activiteiten gepland. Werkt samen met Civic, stadsdeel.
 • Niet iedereen is bekend met de voorzieningen die er zijn in OHG. Een verschijnsel dat ook elders voorkomt. Actie kost niet veel geld: posters maken, vaak rondvertellen wat er allemaal te doen is, attent zijn op goede PR, websites bijhouden, folder via huisartsen en woningcorporaties verspreiden, etc. 
 • In Oost is de Zonnebloem zich beter aan het organiseren: bezoeken met vrijwilligers ouderen die in isolement raken. 
 • Maatschappelijke stages; hoe koppel je vaardige ouderen aan maatschappelijke stagiaires, bij wie moet je daarvoor zijn?
 • Er moet meer huisbezoek komen.
 • Telefooncirkel is een project om alle 75-plussers thuis te bezoeken en te adviseren. Humanitas gaat dit uitvoeren voor Civic. Vrijwilligers en professionals zijn hierbij betrokken. 
 • veel oudere alleenstaanden wonen op de 4e en 5e etage Van Eesterenlaan (boven De Balk). Er is een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. Wie organiseert dat hier meer activiteiten komen? De ouderenadviseur van Civic kan hierover komen praten. 
 • Hoe kunnen ouderen langer zelfstandig wonen? Hoe lang is dat met vrijwilligers te doen? Vb. van dame die na ziekenhuisbezoek weer viel omdat woning nog niet was aangepast... 

 

Armoede 

De politie signaleert veel gezinsproblematiek /huiselijk geweld, en vermoedt dat het vaak een gevolg is van plotselinge armoede: een partner van een stel tweeverdieners raakt z’n /haar baan kwijt. 

Ideeën: 

 • Een plek voor informatie en advies: Stichting MOI zit in de Indische buurt, maar ziet behoefte aan een informele plek waar mensen terecht kunnen voor advies en informatie, niet zo’n – gechargeerd  gezegd - lelijke efficiënte organisatie waar je een nummer bent. 
 • MOI bereikt 400 gezinshuishoudens, met de ‘voor wat hoort wat’ – methodiek toe. De cliënten helpen op hun beurt weer anderen, bijv. een jongere die administratieve hulp krijgt, knapt de tuin van een oudere op. MOI wil graag een plek als uitvalsbasis in OHG. 
 • Mogelijkheid verkennen van groepsgewijze hulpverlening, waardoor je bereik met hetzelfde aantal hulpverleners vrijwilligers groter wordt. Men leert zichzelf te redden.
 • Civic heeft nu al veel vrijwilligers t.b.v. thuisadministratie, telefooncirkel. Grotere pool vrijwilligers in OHG is welkom, in aanvulling op professionals, niet in plaats van. Civic functioneert als ‘steunpunt vrijwilligerswerk’ in OHG.
 • Krachten bundelen op thuisadministratie. Je moet elkaar leren kennen, elkaar aanvullen. Is samenwerking mogelijk tussen vrijwilligers van MOI en de professionals van Civic? 
 • Voedselbanken helpen mensen met het financieel beheer, om uit de armoedecirkel te komen. 
 • Een kennis wilde ruilbeurs voor kleding opzetten, heeft 1600 handtekeningen opgehaald, voorgelegd aan het stadsdeel maar geen antwoord gekregen.

 

Ruimte in het ohg

Steeds weer komt de vraag terug om ruimte voor ontmoeting, door verschillende groepen. Bijv. Ouderen willen een biljart. 

 • In de Csaar Peterbuurt (stadsdeel Centrum) heeft HVO-Querido een goede ruimte over. 
 • De Van Gent-hallen (het oude Volkskrantgebouw) hebben veel ruimte.
 • Zijn wisselplekken mogelijk? Bijv bedrijfsruimtes in Waagdragershof?  
 • Ga onderhandelen met de vele ondernemers en bedrijfjes die eigen ruimte hebben. 
 • Er is behoefte aan een overzicht van wensen en mogelijke accommodaties.

 

Werkgelegenheidsprojecten

 • OHG heeft een enorme historie, weinig over te lezen, gebundeld. Museum oprichten
 • VONK (=vrouwen ontwikkelen nieuwe kansen) is hét werk- en scholingscentrum voor mannen en vrouwen, ook voor OHG. Levert advies en informatie, scholing, begeleiding etc. 
 • Vrijwilligerswerk bij Civic: meld ‘t als je klussen wilt uitvoeren en  als je iemand nodig hebt om een klus voor jou uit te voeren. Maak ’t bekend.

 

Samenvattend

 • een ontmoetingsruimte
 • meer samenwerken
 • beter bekend maken wat er allemaal al is

 

 

 

Werk en Economie

 

De ideeën met de meeste dots die besproken zijn:

 • Drijvende markt, winkels terrassen, kunst in de ruimte en bankjes, veel bankjes!
 • Betere benutting van de Veemkade & water, met bedrijven, winkels en horeca
 • Meer afmeer mogelijkheden Brazilië

 

In de eerste plaats wordt er opgemerkt dat sommige ondernemers al zo’n 10 jaar geleden bezig waren met ideeën op het gebied van drijvende functies. Het gevoel bestaat echter dat dit tegengewerkt werd door het stadsdeel. O.a het verdwijnen van Sailboa is hier een goed voorbeeld van. 

 

Jeroen van Spijk heeft begrip maar wil ook toevoegen dat er ook ideeën zijn toegestaan die om andere redenen niet van de grond kwamen. De drijvende markt is bv niet afgekeurd maar het plan is niet verder doorgezet. In principe kunnen die plannen opnieuw opgepakt worden. 

Er is veel veranderd, naast nieuwe bestuurders bij het stadsdeel zijn ook organisaties als Waternet en Haven Amsterdam van directeur veranderd. Deze veranderingen hebben een vernieuwde samenwerking gebracht. 

Onlangs is een idee voor een drijvend project bij Azartplein goedgekeurd. Het is nu aan de ondernemers om daar verder vorm aan te geven. 

Verder is Jeroen van Spijk in contact met een commerciële veerdienst uit 010 die een verbinding met Noord wil realiseren. Van Spijk staat dus niet negatief over plannen voor drijvende functies. 

 

Wonen en ondernemen

In het Oostelijk Havengebied zitten veel ondernemers maar ook is de buurt kinderrijker dan verwacht werd. Wonen en ondernemen kunnen heel goed samengaan, er moet alleen wel rekening gehouden worden met elkaar. Ouders met jonge kinderen hebben andere belangen dan een ondernemer. 

In overleg met elkaar kan men tot een oplossing komen die voor iedereen prettig is. Men staat niet onwelwillend tegenover elkaar. 

Heel duidelijk wordt de wens uitgesproken dat bij het maken van plannen voor ontwikkeling van de buurt, experts uit de buurt betrokken worden. 

Uiteraard blijven de belangen van ondernemers en buurtbewoners uit elkaar liggen. 

Waar iedereen baat bij heeft is een bruisend centrum in de buurt met leuke winkels en geen saaie ketens die het gebied niets bieden. 

Zowel bewoners als ondernemers hebben geen baat bij toeristen die wel het gebied bezoeken maar daarbij geen uitgaven doen. 

 

De Zouthaven

Een belangrijke locatie voor ontsluiting van het gebied zou de Zouthaven zijn. Op dit moment gaan dagjesmensen die in Amsterdam aankomen bovenlangs bij het Centraal Station en zo de stad in. Daar moet je niets aan willen veranderen, de wereld wil onze grachten en het Rijksmuseum zien. Echter het voordeel van Amsterdam is dat we te maken krijgen met herhaald bezoek. Mensen willen meer van onze stad zien. Een bruisend stukje Zouthaven zou de schakel kunnen zijn naar de rest van het Oostelijk Havengebied. Maak het centrum van Amsterdam groter. Dan moet er wel iets te halen zijn. Nu is dat niet zo, als ondernemingen vertrekken komt daar niets voor in de plaats. 

 

Belemmeringen: 

 • Iedere ochtend staat er door het gebied veel grofvuil aan de straat.
 • Algen op de kade waardoor die spiegelglad wordt.
 • Verkeersveiligheid: vrachtverkeer in combinatie met schoolgaande kinderen. 
 • Leegstand

 

We sluiten af met de wijze woorden van onze gastheer van deze avond Piet van het Lloydhotel: Laten we het niet hebben over wat niet kan, laten we bekijken wat Wél kan. 

 

 

Onder het mom van wat kan wel, hieronder de rest va de lijst van plannen die op de kaart geplakt zijn, of later in het gesprek naar voren zijn gekomen:    

 

 • Kunst in leegstand/buro te huur. 
 •       Leegstand bedrijven op Borneo-eiland (pac-man) is niet bevorderlijk voor de sfeer.
 • Veerverbinding eilanden - CS
 • Uitstoot reductie beroepsvaart
 • De kades meer aantrekkelijk maken met bankjes, groen en bedrijvigheid. 
 • Route vanuit Passenger Terminal Amsterdam optimaliseren
 • Meer netwerken: bedrijvigheid OH-kade meer betrekken bij gehele OHG, broedplaatsen voor ondernemers.
 • Meer mogelijkheden voor kleinschalige ondernemers.
 • Terras aan Zouthaven tbv 250.000 cruise pax
 • Aanlegplaatsen in extra haventje in OHG beroeps- en pleziervaart
 • Een drijvende keukenhof in de Zouthaven
 • Bv bij de Lizboa, niet alleen een aanvoersteiger maar ook een steiger aan de andere kant om gewoon te kunnen lopen. 
 • Aandacht voor de geschiedenis van het gebied, bv Joden in deze buurt. 
 • Meer connectie met het water houden, drijvende markt, bioscoop etc
 • Museum bv in Panama
 • Interart: jaarlijks duurzaamheids festival vanuit Food, gezellig cultureel en verbindend
 • Toerisme/Economie/Architectuur: permanent wisselende wereld wijd tentoonstellingsgebouw. 
 • StreetsmArt, Kunst en Cultuur door de buurtbewoners
 • Plein Brazilië is te hard en kaal
 • Toegankelijke horeca voor blinden en rolstoelen
 • Toerisme: Bij de Zouthaven verbeteren bereikbaarheid, parkeren bussen
 • Geen vrachtverkeer op de Oostelijke Handelskade tussen 08.15-08.45
 • Een soort van Waterlooplein markt/vuilkleding markt op de locatie van de biologische markt.
 • Stimuleren participatie/integratie, bevordering werk/leer plekken
 • Vrijwilligerswerk: werkervaring als opstap naar betaald werk
 • De buurt heeft nu te maken met evenementen die van buitenaf georganiseerd worden. Het belang van eigen festiviteiten wordt aangestipt. (blauwe loper) Landverhuizersfestival: in dit gebied zijn veel expats, doe daar iets mee
 • Niet alleen subsidie verstrekken aan minderheden
 

 

Meer in deze categorie: Downloads »

Politiebureau Balistraat:
020-5593470
Telefonisch aangifte doen:
020-5598844
 
Spoedeisende zaken: 112

Niet spoedeisend
(ook meldingen/vragen):
0900-8844

Meld Misdaad Anoniem:
0800-7000